Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Soukromá základní umělecká škola Mgr. Radmily Chmelové‚ spol. s r.o.

                                                                                                Š K O L N Í   Ř Á D

    Školní řád SZUŠ Mgr. Radmily Chmelové s.r.o. v Brně vydává na základě zákona č.561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), § 30, odst.1, ředitelka školy.

    Jsme rádi, že jsi žákem naší školy. K tomuto ses svobodně rozhodl se svými zákonnými zástupci podle práva vybrat si školu, kde chceš získat základní umělecké vzdělání, z čehož vyplývá, že budeš dodržovat pravidla a povinnosti a využívat podmínky pro vzdělávání na naší škole. Za výchovu a vývoj dětí mají primární zodpovědnost zákonní zástupci, škola je jejich pomocníkem, rádcem a partnerem.

Ka ž d ý  p r a c o v n í k  š k o l y , ž á k  a  j e h o  z á k o n n ý  z á s t u p c e

- je členem společenství pedagogů, žáků a jejich zákonných zástupců tvořícího školu,
- je svobodný do míry, ve které svojí činností neomezuje práva ani odpovědnost ostatních,
- je odpovědný za své jednání, které je tolerantní, partnerské, přátelské, slušné, se vzájemnou úctou a respektem,
- je odpovědný za vytváření partnerského vztahu a za otevřenou i důvěrnou vzájemnou komunikaci.
 
       Čl.1 Obecná ustanovení
   
Školní řád Soukromé základní umělecké školy Mgr. Radmily Chmelové s.r.o. v Brně důsledně vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 71/2005 o základním uměleckém vzdělávání a respektuje Úmluvu o právech dítěte schválenou valným shromážděním OSN, k níž se Česká republika přihlásila datem svého vzniku 1. ledna 1993. 
Přístup ke vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělávání /v tomto případě základnímu uměleckému vzdělávání/ mají za stejných podmínek: státní občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie, či jiného státu mimo členství Evropské unie a jeho rodinní příslušníci. 

    Čl. 2 Organizace základního uměleckého vzdělávání

    Soukromá základní umělecké školy Mgr. Radmily Chmelové s.r.o. v Brně 
zřizuje obor hudební, taneční a výtvarný v přípravném studiu, základním studiu I. stupně, základním studiu II. stupně, studiu s rozšířeným počtem hodin a studiu pro dospělé. 
   
    Čl. 3 Přijímání uchazečů ke vzdělání

    SZUŠ je výběrová škola. Počet přijímaných žáků je limitován kapacitou ZUŠ.

1. Zápis uchazečů do školy se koná každoročně v termínu určeném ředitelem školy, zpravidla poslední týden v měsíci květnu. Termín talentových zkoušek je zveřejněn nejpozději 14 dní před jejich konáním na webu školy, informační tabuli v budově školy a v tisku. 

2. Do přípravného studia jsou přijímání uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělávání a dosáhli dnem zahájení studia věku minimálně 5 let. 

3. Do základního studia I. stupně jsou uchazeči přijati na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise, jejíž členy jmenuje ředitel školy. Základní studium je určeno pro žáky od 7 let věku. 

4. Ukončením studia přípravného stupně nevzniká nárok na přijetí uchazeče do 1. ročníku základního studia. K přijetí je nutné vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise. 

5. Talentová zkouška může být u studia II. stupně nahrazena úspěšným ukončením základního studia předcházejícího stupně. II. stupeň studia je určen pro žáky od 14 let věku. Počet ročníků základního studia I. a II. stupně v jednotlivých uměleckých oborech stanoví rámcový vzdělávací plán pro základní umělecké vzdělávání. 

6. Do studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin může ve výjimečných případech přijmout mimořádně talentovaného žáka ředitel na návrh učitele hlavního předmětu. 

7. Do přípravného a základního studia mohou být výjimečně přijati mimořádně nadaní uchazeči, kteří nedosáhli stanoveného věku. 

8. Uchazeči, kteří překročili stanovený věk, mohou být podle výsledků talentové zkoušky přijati do některého z vyšších ročníků základního studia. 

9. Přihlášku do školy vyplňují a podepisují zákonní zástupci dítěte. V přihlášce jsou uvedeny povinné údaje o žákovi pro školní matriku. Použití všech osobních údajů je v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Odevzdaná přihláška na následující školní rok je brána jako závazná ze strany ZUŠ i uchazeče o studium.
   
    Čl. 4 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

    Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb. , o základním uměleckém vzdělávání. 
Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci průkazným způsobem tak, aby mohl doložit správnost celkové klasifikace i způsob získaných známek.
Vyučující dodržuje zásady pedagogického taktu, zejména:
Účelem zkoušení není nacházet za každou cenu mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit především to, co umí
V případě zadávání nové látky k samostatnému nastudování je nutné předem sdělit, jakým způsobem má být nastudována, jakou formou a v jakém rozsahu bude ověřována – přitom tento způsob může být použit pouze jako doplňková forma výuky
Ředitel školy a učitelé hlavních předmětů jsou povinni seznámit ostatní vyučující s doporučením psychologických vyšetření, která mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka i způsobu získávání podkladů.

1) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení může být vyjádřeno klasifikací. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy. 

 2 ) Žák je v případě použití klasifikace v jednotlivých předmětech hodnocen na vysvědčení těmito stupni prospěchu: 
1 - výborný, Žák ovládá požadované poznatky uceleně, přesně a úplně, chápe vztahy mezi nimi. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené vědomosti a dovednosti při řešení praktických i teoretických úkolů.
Samostatně hodnotí jevy a zákonitosti
 2 chvalitebný, Žák ovládá poznatky v podstatě uceleně, přesně a úplně. Samostatně nebo na základě menších podnětů učitele je schopen osvojené vědomosti a dovednosti uplatňovat, nevyskytují se podstatné chyby.
Dokáže hodnotit jevy a zákonitosti s částečnou pomocí učitele
3 - uspokojivý, Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojených vědomostí a dovedností závažnější nedostatky, které je schopen uplatňovat s intenzivnější pomocí učitele. Dokáže hodnotit jevy a zákonitosti s spíše jen za pomocí učitele
4 – neuspokojivý, Žák si požadované vědomosti a dovednosti neosvojil, má v nich závažné nedostatky, které není schopen opravit ani s pomocí učitele.
Nedokáže hodnotit jevy a zákonitosti ani za pomocí učitele

4) Žák je na konci prvního a druhého pololetí celkově hodnocen těmito stupni: 
a) prospěl(a) s vyznamenáním,  
b) prospěl(a),  
c) neprospěl(a). 
5) Žák prospěl s vyznamenáním, jestliže je z hlavního předmětu hodnocen stupněm prospěchu 
  1 - výborný, v žádném povinném předmětu není h odnocen stupněm prospěchu horším než 
  2 - chvalitebný a průměr stupně prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1, 5. 

Není-li stanoven hlavní předmět, prospěl žák s vyznamenáním, jestliže není hodnocen v žádném povinném předmětu stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný a průměr stupně prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1, 5.  
6) Žák prospěl, jestliže nebyl ani v jednom povinném předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 - neuspokojivý nebo odpovídajícím slovním hodnocením. 

7) Žák neprospěl, jestliže byl z některého povinného předmětu hodnocen stupněm prospěchu 
  4 - neuspokojivý nebo odpovídajícím slovním hodnocením. 

8) Nelze-li žáka hodnotit za první pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo ukončeno nejpozději do ukončení hodnocení za druhé pololetí příslušného školního roku. Nelze-li žáka hodnotit za druhé pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo ukončeno do konce měsíce srpna příslušného školního roku. 

9) Ředitel školy může uznat částečné vzdělání žáka, pokud je doloženo prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 5 let. Uzná-li ředitel školy dosažené vzdělání žáka, uvolní žáka z vyučování a hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání. 

    Čl. 5 Postup do dalšího ročníku
   
    Do vyššího ročníku postupuje žák, který: 
- byl na konci 2. pololetí celkově hodnocen stupněm prospěl /a/ nebo prospěl /a/ s vyznamenáním a
- úspěšně vykonal postupovou zkoušku stanovenou rámcovým vzdělávacím programem základního uměleckého vzdělávání. 

    Po úspěšném vykonání zkoušek ze všech povinných předmětů může ředitel školy po doporučení učitele hlavního předmětu a zkušební komise na konci prvního nebo druhého pololetí přeřadit mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku bez absolvování ročníku předchozího. 
    Žákovi, který nebyl na konci 2. pololetí hodnocen, může v odůvodněných případech ředitel školy povolit opakování ročníku. 
Pokud žák s rozšířeným počtem vyučovacích hodin na konci 2. pololetí neprospěl, bude přeřazen zpět do příslušného ročníku základního studia. 
    Žák, který byl hodnocen za 2. pololetí z hlavního předmětu stupněm prospěchu 4-neuspokojivý /nebo odpovídajícím slovním hodnocením/, nemůže konat opravnou zkoušku. 
   
    Čl. 6 Komisionální zkoušky
 
Se konají: 
- při postupových zkouškách, 
- při závěrečných zkouškách základního studia I. a II. stupně, studia s rozšířeným počtem
vyučovacích hodin a studia pro dospělé, 
- při zkouškách z hlavního předmětu studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, 
- při přeřazení mimořádně nadaného žáka do některého vyššího ročníku, 
- při opravných zkouškách. 
Zkušební komise je minimálně tříčlenná a jmenuje ji ředitel školy. 
   
    Čl. 7 Ukončení vzdělání
 
1) Základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studium pro dospělé se ukončují vykonáním závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška může mít formu absolventského vystoupení nebo vystavení výtvarných prací na výstavě. 

2) Žák přestává být žákem školy: 

a) jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku nebo byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm neprospěl a nebylo mu povoleno opakování ročníku, 
b) jestliže byl vyloučen ze školy (§ 31 odst. 2 až 4 školského zákona), 
c) v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák, 
d) v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem školy jiný náhradní termín. 

3) O ukončení vzdělávání podle odstavce 2 písm. a) nebo d) je zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák vyrozuměn písemně do jednoho týdne od ukončení vzdělávání. 
   
    Čl. 8 Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků
   
    Seznámení žáků se školním řádem provádějí učitelé hlavního předmětu vždy na začátku nového školního roku. Školení žáků se uskuteční v rozsahu vypracovaném vedením školy. V třídní knize se provede o školení zápis. Školní řád je vyvěšen v budově školy Kubíčkova 8, Brno-Bystrc a v prostoru tanečního sálu na Fleischnerově 10, Brno- Bystrc.. Školní řád je přístupný také na školní internetové adrese : www.szus.websnadno.cz .
Žák má právo na informace, má právo je vyhledávat, přijímat a rozšiřovat.
Žák má právo: 
a) na základní umělecké vzdělávání a výuku nejméně podle spodní hodinové dotace uvedené v učebním plánu oboru, který studuje, 
b) rozvíjet osobnost podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností, 
c) na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání, 
d) na ochranu před kontaktem s narkotiky, návykovými a psychotropními látkami, 
e) na výchovu proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, 
f) na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením nebo sociálně patologickými jevy, 
g) na ochranu před vlivy a informacemi, které by narušovaly jeho rozumovou a mravní výchovu, 
h) požádat v případě problémů nebo nesnází o pomoc kteréhokoli pedagogického pracovníka školy, 
i) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 
j) na informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
k) na zabezpečení výuky i v případě nepřítomnosti učitele /v tomto případě je žák povinen se přizpůsobit možnostem školy a možnostem suplujícího učitele/, 
l) získat vysvědčení, pokud splnil všechny předepsané náležitosti k jeho získání, 
m) požádat ředitele o komisionální přezkoušení, pokud se domnívá, že jeho klasifikace není odpovídající
n) navštěvovat dle možností školy výuku volitelných předmětů nad rámec učebního plánu, který studuje, 
o) účinkovat na akcích školy, navštěvovat vybrané kulturní akce výstavy, které jsou součástí základního uměleckého vzdělávání, 
p) na půjčení či pronájem hudebního nástroje v rámci možností školy dle zvláštního předpisu.  
    Práva uvedená v bodech i), j)a m) mají i zákonní zástupci nezletilých žáků. 
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na základní umělecké vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy. Pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se při přijímání ke vzdělávání a při jeho ukončování stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění. 
Mimořádně nadaní žáci mohou být ředitelem školy na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka a na návrh učitele hlavního předmětu přeřazeni na konci prvního pololetí nebo na konci druhého pololetí do některého z vyšších ročníků bez absolvování předchozích ročníků, a to po úspěšném vykonání postupových zkoušek ze všech povinných předmětů. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy. 
Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů výjimečně uvolnit žáka zcela nebo zčásti z pravidelné docházky do některého povinného předmětu stanoveného školním vzdělávacím programem, a to buď na školní rok nebo jeho část; zároveň stanoví náhradní způsob výuky, obsah a rozsah zkoušek z předmětu, ze kterého byl žák uvolněn. 
   
    Čl.9 Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků
 
Žáci jsou povinni: 
a) řídit se zásadami tohoto školního řádu, 
b) dodržovat zásady kulturního chování, být slušní a ohleduplní k dospělým a k sobě navzájem, 
c) žáci jsou povinni docházet do vyučování pravidelně a včas, 
d) účinkovat na veřejných i interních akcích školy a navštěvovat vybrané koncertní a kulturní akce a výstavy, které jsou součástí základního uměleckého vzdělávání. 
e) dodržovat další vnitřní předpisy školy, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen, 
f) plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem, 
g) řádně docházet do školy a vzdělávat se, 
h) být slušný a ohleduplný k dospělým a ostatním žákům, 
i) navštěvovat všechny předměty předepsané učebními plány, 
j) nosit do vyučování předepsané učební pomůcky, 
k) dokládat nepřítomnost ve vyučování písemnou omluvou, 
l) nahlásit jakékoliv formy ubližování spolužákům a náznaky šikanování mezi žáky ihned svému učiteli, zástupcům ředitele nebo řediteli školy. 
Zletilí žáci jsou dále povinni: 
a) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 
b) dokládat nepřítomnost ve vyučování písemnou omluvou, (omluvit žáka je možno též osobně, telefonicky – 603470997 nebo e-mailem: szusrch@seznam.cz ), 
c) v případě delší nemoci podat učiteli hlavního předmětu do tří dnů zprávu o jejím pravděpodobném trvání, 
d) platit řádně úplatu za vzdělávání v základní umělecké škole v termínech a výši stanovené ředitelem školy, 
e) neprodleně informovat školu o změně údajů ve školní matrice. 
Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni: 
a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy, 
b) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se základního uměleckého vzdělávání žáka, 
c) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 
d) dokládat nepřítomnost žáka ve vyučování písemnou omluvou (omluvit žáka je možno též osobně, telefonicky nebo e-mailem přímo třídnímu učiteli) 
e) v případě delší nemoci žáka podat učiteli hlavního předmětu do tří dnů zprávu o jejím pravděpodobném trvání, 
f) neprodleně informovat školu o změně údajů ve školní matrice, 
g) platit řádně úplatu za vzdělání v základní umělecké škole v termínech a výši stanovené ředitelem školy. 
Pro školní matriku jsou povinni žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků poskytnout údaje: 
a) jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, 
b) údaje o předchozím vzdělávání, 
c) údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně údajů o druhu postižení, nebo zdravotním znevýhodnění; popřípadě údaje o tom, zda je žák sociálně znevýhodněn, pokud je tento údaj zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem poskytnut, 
d) údaje o zdravotní způsobilosti k základnímu uměleckému vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh tohoto vzdělávání, 
e) jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení. 
   
    Čl. 10 Výchovná opatření
 
Výchovnými opatřeními jsou: 
- pochvaly nebo jiná ocenění, 
- kázeňská opatření: 
a) podmíněné vyloučení žáka ze školy, (rozhoduje ve správním řízení ředitel)
b) vyloučení žáka ze školy za závažné porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem, (rozhoduje ve správním řízení ředitel)
c) další kázeňská opatření. 
Zvláště hrubé a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených školským zákonem. 
O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy rozhodne ředitel školy do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního předpisu. Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější. 
   
    Čl. 11 Provoz a vnitřní režim školy
 
Vyučování 
a) vyučování se řídí rozvrhem hodin, který si vypracuje každý učitel sám dle možností svých žáků. Tento rozvrh hodin vypracuje ve dvojích exemplářích, jedenkrát odevzdá v ředitelně a jedenkrát vyvěsí před svoji učebnu na vyhrazené místo. 
b) vyučovací hodina trvá 45 minut, 
c) vyučovací hodiny jsou odděleny pětiminutovými přestávkami,: jednotlivé vyučovací hodiny mohou být slučovány do lekcí: maximálně 2 hodiny v individuální a skupinové výuce, maximálně 3 hodiny v kolektivní výuce.
d) žáci přichází do školy 10 minut před začátkem vyučování, očistí si boty a odcházejí do vyučování. Před třídou se přezují a svoji obuv a ošacení si vezmou do třídy, kde je odloží na vyhrazené místo. Bezprostředně po skončení výuky žáci opouští budovu školy, 
e) nepřijde-li učitel 5 min. po zahájení hodiny do výuky je žák povinen nahlásit tuto skutečnost ředitelce školy, nebo jinému vyučujícímu, aby mohlo být zajištěno suplování
f) vedle docházky do výuky hlavního předmětu v hudebním oboru (dále HO) je žák povinen navštěvovat také HN (pokud je z této docházky omluven, musí složit v pololetí a na konci školního roku závěrečnou zkoušku ve stanoveném termínu). 
g) od 3.ročníku jsou žáci HO povinni navštěvovat komorní hru v rozsahu 1 hodina týdně
h) žák nesmí vstoupit do učebny bez vědomí učitele 
i) rodiče žáků čekají na žáky na určených místech na chodbách školy, 
j) o přestávkách se chovají žáci ve třídách a na chodbách ukázněně. 
   
    Čl. 12 Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků
 
Škola: 
a) přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáků, vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a předchází vzniku sociálně patologických vlivů, nepřátelství a diskriminace. 
b) zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při vzdělávání, školních a mimoškolních aktivitách pořádaných školou, 
c) vede evidenci úrazů, k nimž došlo v souvislosti s výukou a akcemi školy, 
d) zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím. 
V prostorách školy není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí. 
Právnická osoba vykonávající činnost školy zabezpečuje svými zaměstnanci bezpečnost a ochranu zdraví nezletilých žáků ve škole, při vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání a při akcích konaných mimo školu. Ze zaměstnanců pověřených k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví nezletilých žáků musí být alespoň jeden pedagogickým pracovníkem. Ostatní zaměstnance může ředitel určit pouze, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům. 
Při akcích konaných mimo školu nesmí na jednu osobu, která zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví nezletilých žáků, připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ředitel školy. 
Při akcích konaných mimo školu se zajišťuje bezpečnost a ochrana zdraví nezletilých žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. 
Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a zdraví těchto žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. 
Místo a čas shromáždění nezletilých žáků a skončení akce škola oznámí nejméně jeden den předem jejich zákonným zástupcům. 
Mezi účastníky výjezdu do zahraničí zařadí škola pouze ty žáky, kteří mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a pojištění léčebných výloh v zahraničí nebo v případě výjezdu do členského státu Evropské unie mají Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo potvrzení tento průkaz nahrazující. Dále musí mít škola písemné potvrzení povolení souhlasu výjezdu žáka do zahraničí svým zákonným zástupcem. 
Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže a ze soutěží a po dobu trvání soutěže, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. 

Žák je povinen: 
a) chovat se při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou tak, aby neohrozil zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob, 
b) přezouvat se a dbát na hygienické zásady, 
c) chodit do školy slušně a čistě oblečen a upraven. 
Žákům není dovoleno: 
a) v prostorách školy kouřit, nosit do školy větší částky peněz, cenné věci a nevhodné předměty, které rozptylují pozornost a ohrožují bezpečnost ostatních. Žákům je zakázáno nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách školy, 
b) v učebnách není povoleno žákům otevírat okna, přistupovat k otevřeným oknům, 
c) manipulovat s topnými tělesy, osvětlením a vybavením učebny, rovněž nesmí zapojovat elektrické spotřebiče, 
d) zdržovat se bezdůvodně před třídou a po skončení vyučování se zdržovat v budově školy, 
e) manipulovat bez dozoru s hudebními nástroji a přístroji umístěnými v učebnách školy, 
V případě úrazu poskytne žák v rámci svých schopností první pomoc a oznámí úraz neprodleně kterémukoli zaměstnanci školy. 
S podmínkami zajištění bezpečnosti a zdraví při práci jsou žáci pravidelně prokazatelně seznámeni vždy na začátku školního roku. Záznam o seznámení se zapisuje do třídní knihy. 
   
    Čl. 13 Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků
 
1) Žáci ZUŠ řádně pečují o majetek školy, zapůjčené hudební nástroje, notový materiál a jiné učební pomůcky a plně za ně odpovídají. 
2) Škody způsobené žáky na majetku školy včetně jeho ztráty, poškození osobních věcí spolužáků apod. jsou žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků povinni uhradit. 
3) V případě ukončení školní docházky jsou žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků povinni vrátit zapůjčené nebo pronajaté hudební nástroje, notový materiál a ostatní hudební pomůcky. 
4) S každým vypůjčitelem bude sepsána smlouva o výpůjčce. Hudební nástroj (příp.s jeho příslušenstvím se půjčuje na dobu určitou po domluvě s vyučujícím.
Úplata za vzdělávání
Úplata za vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.
1) U žáků přípravného studia, základního studia I. a II. stupně a studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin se stanoví výše úplaty v jednotlivých uměleckých oborech tak, aby průměrná výše stanovených úplat nepřekročila 110 % skutečných průměrných neinvestičních výdajů školy na žáka v uplynulém kalendářním roce s výjimkou výdajů na platy a náhrady platů nebo mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou žáků zdravotně postižených a rovněž výdajů na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, poskytnutých ze státního rozpočtu (§ 160 odst. 1 písm. c) školského zákona).
2) U studia pro dospělé stanoví ředitel školy výši úplaty za vzdělávání:
a) u žáků, kteří se zároveň vzdělávají v denní formě vzdělávání ve střední škole, v denní formě vzdělávání v konzervatoři nebo v denní formě vzdělávání ve vyšší odborné škole, podle odstavce 1,
b) u žáků, kteří nejsou uvedeni v písmeni a), nejvýše v plné výši průměru skutečných neinvestičních výdajů na žáka v uplynulém kalendářním roce.
3) Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. b) nebo c) v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. c) z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.
4) Ředitel školy stanoví výši úplaty na období školního roku. Úplata se hradí pololetně. První splátka na nový školní rok ( 1. pololetí ) je splatná k datu 30.6., po tomto termínu bude částka navýšena o 10% a při nesplacení do 31.8. bude dána přednost dalším zájemcům, druhá splátka ( 2. pololetí ) je splatná k datu 31.1., po tomto termínu bude splátka navýšena o 10%. Ředitel školy může dohodnout se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem jiný termín úhrady.
Úhrada je možná bankovním příkazem na účet školy, nebo hotovostní platbou u ředitelky, popř. u tř.učitele. 
5) Výše úplaty na školní rok a poskytnutí slev se řídí směrnicí vydanou ředitelem.
6)Studenti denního studia v SŠ a VOŠ starší 18let odevzdají nejpozději do 5.10.potvrzení o návštěvě tohoto studia.
7) Při předem omluvené nepřítomnosti žáka trvající min. čtyři týdny lze požádat o navrácení školného. Uvedenou dobu je třeba doložit potvrzením od lékaře.

    Čl.14 Závěrečná ustanovení
 
1) Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen ředitel školy. 
2) Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád následujícím způsobem: vyvěšením na Info tabuli ve škole 
3) Žáci školy jsou s tímto řádem seznámeni učiteli hlavního předmětu vždy na začátku školního roku, seznámení je zaznamenáno v třídních knihách. 
4) Tento Školní řád nabývá účinnosti dnem 1.9.2010V Brně 25.8.2010 Mgr. Radmila Chmelová
TOPlist